Szalagcímek:
Körlevél a 2019-es gútai országos döntőre
A 2019-es országos döntő feladatai – magyarítás
A 2019-es országos döntő feladatai – rovásemlékek
Ősi Tudás körzeti forduló Dunamocson
Ősi Tudás körzeti forduló Dunaszerdahelyen
Ősi Tudás körzeti forduló Harkácson
Ősi Tudás Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő – Felhívás
A 2018-as elődöntők továbbjutói
Magyarítási feladat megfejtésekkel a 2018-as országos döntőre
Rovásemlékek - feladat az országos döntőre

2017. 04. 20. - Ősi Tudás körzeti döntő Harkácson

Harkács Harkács

Tisztelt Felkészítő! Örömünkre szolgál, hogy a felvidéki ŐSI TUDÁS - XIII. Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó résztvevője között üdvözölhetjük tanítványait és Önt.

A jelentkezők száma 2017-ben is megközelíti a másfélszázat. Ez a nagy létszám ne bátortalanítson el senkit a győzelmi esélyeket illetően, hiszen a vetélkedőn való részvétel már győzelemnek számít. Inkább örülnünk kell annak, hogy ilyen nagy családban mutathatják meg tudásukat rátermett magyar fiataljaink. Egyébként is: a vetélkedő nem cél, csak keret ahhoz, hogy a felvidéki magyar diákok megismerjék sorstársaikat, barátságok szövődjenek ősi műveltségünk bizonyítéka, a magyar rovásírás által. 2017-ben is szerveznünk kell körzeti döntőket. Harkács, Balassagyarmat és Pozsonyeperjes lesznek a körzeti döntőknek helyet adó települések iskolái. A körzeti döntőkön csak azok vehetnek részt, akiknek jelentkezése szabályosan megérkezett. Köztük vannak az Ön tanítványai is.
Az idei hangos olvasási és írásbeli feladatok szövegei kapcsolódnak a Szent László Emlékévhez. A körzeti döntők feladatait Vörös Hajnalka készítette Lengyel Dénes Régi magyar mondák c. műve alapján.

A VETÉLKEDŐVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

I. Helyszín:

Gömörfalvai Alapiskola

Gömörfalva (más néven Harkácssánkfalva) a Tornalja - Nagyrőce útvonalon fekszik, Tornaljától 10 kilométerre. Két falu: Harkács és Sánkfalva egyesítéséből jött létre Gömörfalva a 60-as években, a központosítás idején. A lakosok száma ezer körül mozog. Főleg magyar ajkú lakosság él itt. Polgármester Lévai Monika. 

Az iskola hivatalos neve: Základná škola – Alapiskola Gemerská Ves. Igazgató: Rajtúk László. Iskolánkban magyar és szlovák nyelven folyik a tanítás. Összesen 420 tanulónk van. Iskolánk 12 falu diákjait fogadja.  Az iskola főépületét 1963-ban adtak át, a falu központjában fekszik. Itt a felső tagozatot helyezték el. Mivel diákjaink létszáma rohamosam nő, ezért egy pályázat eredményeként a főépület mellé 8 tantermes iskolát építtettünk. Az alsó tagozat osztályai a tornateremben és az óvoda egyik szárnyában vannak, a kultúrház mellett.

A rovásírásverseny az óvodában elhelyezett osztályokban fog zajlani. 3 tanteremben és az ebédlőben, ami szintén abban az épületben van. A verseny zavartalan lefolyása érdekében ott nem lesz tanítás.

II. Időpont

2017. április 20., csütörtök, Apor és Tivadar napja

III. Időrend

08:30  Kapunyitás, folyamatos megérkezés, bejelentkezés, eligazítás, a bejelentkezés után hangos olvasás a kijelölt tantermekben.

09:30  Útmutató a felügyelőknek.

09:40  Megnyitó ünnepség. A résztvevőket üdvözli Rajtúk László iskolaigazgató, köszöntőt mond Lévai Monika polgármester asszony. Sebők Eszter Noémi dallal köszönti a versenyzőket és a vendégeket, Sebők Ádám egy gyermekdalt fog furulyán eljátszani.

10:00  Tájékoztatást nyújt Z. Urbán Aladár, a Palóc Társaság elnöke.

10:10  Írásbeli versenyfeladatok. A vetélkedő ideje 50 perc valamennyi korosztálynak. Az eligazításban és a felügyelésben az iskola tanárai és diákjai segítenek. 

11:00  A vetélkedő vége. Az írásbeli feladatok befejezése. Azok a tanulók, akik esetleg a megnyitó ünnepség megkezdéséig nem olvastak, most kerülnek sorra a kijelölt teremben.   

11.30  Ebéd

12:00 -14:00 Kézműves foglalkozás és íjászat az iskola udvarán.

14:15  Eredményhirdetés

14:45 Hazautazás

IV. Értékelés

Ne feledjük: az országos rovásírás-vetélkedőn résztvevő diák gyarapodik tudásban, gazdagodik tapasztalatokban, remélhetően élményekben részesül, ezért a vetélkedőnek csak nyertesei lehetnek. A rovásírás-vetélkedő tárgya elsősorban a magyar rovásírás jeleinek és gyakorlatban történő használatának ismerete, alkalmazása. A vetélkedő ifjak dolgozatát mind a latin betűs, mind a rovásírásnál a fenti elsődleges szempont figyelembe vételével a tökéletes értékelés felé vezető úton az alábbiak szerint értékeljük:

HANGOS OLVASÁS

 • A hangos olvasási és az írásbeli feladatok szövegei Forrai Sándor rovásábécéje szerint valók. A vetélkedők is kizárólag ezt a rovásábécét használhatják az írásbeli feladatok végzésénél.
 • A hangos olvasásánál kis időt adunk valamennyi vetélkedőnek a szöveggel való ismerkedésre és csak ezután mérjük a szöveg olvasására felhasznált időt másodpercnyi pontossággal.
 • Az A korosztályúaknál nem hiba a szótagismétlés vagy az önmagát kijavított/észrevett  tévedés. A túl hosszú (kb. 10 mp) várakozás után az olvastató besegíthet a kicsinek, hogy haladjon, de a besegítés már 1 hibapontnak számít.
 • B-C-D korosztályúaknál olvasás közben hibának számít a nem folyamatos olvasás, vagyis a hosszú szünet tartása (kb.7 mp), a megakadás, a szó vagy a szótag kétszeri kezdése is 1 hibapontot eredményez.

ÍRÁSBELI  FELADATOK

 • Az írásbeli feladatok elvégzésére 50 perc áll rendelkezésre. Ez elegendő idő arra, hogy a rovásábécé betűit szabályos alakban írja le a tanuló. Ha mégis vét ez ellen, akkor a nem szabályosan írt, de felismerhető, mással nem összetéveszthető betűt többszöri előfordulás esetében is csak egyszer kell hibának számítani s ez 1 hibapontot von maga után.
 • A kihagyott betűért 1 hibapont jár.
 • A latin betűs szöveg kétpontos magánhangzós alakjait (ö, ő, ü, ű) kétpontos ékezettel írjuk, nem pedig vízszintes vonallal, ha mégis vét e szabály ellen, akkor kihagyott betűnek minősül s minden nem szabályosan írt betű esetében egyszer 1 hibaponttal sújtandó (lásd a 6. pontot!).
 • Az írásjelek ,., ,, ?, !, :, ;,  -,  „ ”,  ( ) és az ékezetek elhagyása 1 hibapont.
 • Szavak kihagyásáért 3 hibapont jár (az s kötőszó és az a, az névelők is szavak).
 • k írása csak EK alakban fogadható el. Többszöri be nem tartása is csak egyszeri 1 hibapontot eredményezhet.
 • A szövegben számjeggyel írt számot az átírásban is számjeggyel kell írni és fordítva, a szövegben betűvel írt számnevet az átírásban is betűvel kell írni. Ennek figyelmen kívül hagyása 3 hibapont .
 • A szám számjeggyel való hibás átírásánál annyi hibapontot számolunk, ahány számjegyből áll az arab szám (pl. ha 997 helyett 887-et ír a vetélkedő, akkor 2 hibapontot kap a hibás átírásért).
 • Követelmény a jól látható szóköz két szó, illetve két mondat között. E tagolás ellen vétő  egyszeri 2 hibaponttal sújtandó.
 • Követelmény a jól olvasható, szép írás is mind a rovásírásos, mind a latin betűs átírás során. A különösen nehezen olvasható csúnya írás egyszeri 2 hibapontot eredményez.
 • Az átírás során nem alkalmazható sem összerovás, sem rövidítés. Ha mégis előfordul, akkor egyszeri 1 hibaponttal sújtandó.

SORREND

 • A végső sorrend a hangos olvasás és az átírási feladatokban ejtett kevesebb hibaszám alapján alakul ki.
 • Döntetlen esetén a hangos olvasásra és az írásbeli feladatokra felhasznált kevesebb idő dönt. Ha ezután is maradna a döntetlen eredmény, akkor két, nem érintett tanár jelenlétében új, ismeretlen rovásírásos szöveg hangos olvasására fordított kevesebb idő és kevesebb ejtett hiba dönti el a helyezést. 

V. Értékelők                                                                                                                                     

Egy-egy dolgozatot ketten-ketten értékelnek: a javító és a javítás helyességét ellenőrző tanár. Ily módon elérhető, hogy az értékelésnél elkerülhetjük a hibát, tévedést, figyelmetlenséget. Mindez nem az értékelést végző tanárok iránti bizalom hiányából ered, hanem a verseny tisztaságára való törekvésből. A tisztesség ugyancsak azt kívánja meg, hogy a felkészítő nem javíthatja felkészített diákjának dolgozatát és nem mérheti annak olvasási idejét! Az értékelést végző oktatók: Csutor Vezér Zsófia, Dávid Márta, Mgr. Dohnányi Éva, Kocsis Katalin, Majercsik Mária. Az értékelő bizottság társelnöke Vezér Klára.

VI. Továbbjutók                                                                                                                    

A Nagyölvedi Alapiskolában május 26-án rendezendő országos döntőbe mindhárom körzetből, így a pozsonyeperjesiből is a korosztályok első három helyezettje egyenes ágon jut tovább. Ezáltal lehetővé válik, hogy a körzetek képviselve legyenek az országos döntőben. Az országos döntőbe jutnak továbbá a korosztályok 4. és az 5. helyen végzett résztvevői is, amennyiben hibaszámuk nem haladja meg a 10-et! A továbbjutó diákoknak illik részt vennie az országos döntőben. Ha egészségügyi vagy előre nem várt esemény ezt mégis megakadályozná, ezt felkészítőjének kötelessége bejelenteni a szervezőnek május 19-ig!  Ebben az esetben a körzeti döntő helyezési sorrendjében a következő versenyző kap jogosultságot részvételre az országos döntőben. 

VII. Eligazítás

A versenynek otthont nyújtó alapiskola gondoskodik arról, hogy a rovásírás-vetélkedő gördülékenyen folyjon. A vetélkedők korosztályuknak megfelelően adnak számot tudásukról a kijelölt tanteremben. A tanterem ajtaján nemcsak a korosztályok betűjele (A, B, C, D, E), hanem az abban a korosztályban dolgozatát elvégző tanuló neve is olvasható lesz. 

A tanulók kék színű golyóstollat használnak az átírásnál (ez legyen náluk!). Az iskola megbízott segítői a kapunyitástól kezdődően eligazítják a vetélkedőre érkező diákokat és kísérőjüket, felügyelnek a foglalkozásokon és az étteremben. A rendezőhöz lehet fordulni akkor is, ha valami kérdés felvetődik vagy gond adódik. A kísérők a vetélkedő ideje alatt a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak, ismerkedhetnek egymással, majd a dolgozatok javításának ideje alatt ők is részt vehetnek a közben folyó foglalkozásokon. Fokozottan kérjük a dohányzó kísérőket, hogy a tanulók szeme láttára, jelenlétében ne dohányozzanak! (Megjegyzés: Az iskola területén különben is tilos a dohányzás!) 

VIII. Ellátás

A rovásírás-vetélkedő valamennyi résztvevője valamint felkészítője (a gépkocsivezető is kísérőnek számít) térítésmentesen kap ebédet. Kérjük ezért, hogy azok, akik a pozsonyeperjesi körzeti döntőn ebédelni szeretnének, villámlevélben közöljék velünk (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.) legkésőbb április 12-ig, hogy összesen hányan igényelnek ebédet

IX. Nyomatékos kérés

Mint a felhívásunkban olvasható volt, ezúttal is nyomatékkal kérjük: a vetélkedő diákok ruházata legyen felirat nélküli, vagy ha mégis feliratos lesz, akkor az kizárólag magyar feliratos legyen! 

X. Támogatás

A Palóc Társaság ezt az országos szintű nemes vetélkedőt a magyarságért érzett felelőssége megnyilvánulásaként valósítja meg immár tizenharmadszor, mert döntő fontosságúnak tartja a rovásírás megszerettetését a magyar fiatalokkal. Azt szeretnénk, ha a körzeti döntőkön és az országos döntőn részt vevő tanulók, diákok, tanárok, szülők és egyéb kísérők szép élményekkel feltarisznyálva a folytatás igényével térnének haza. Kérünk ezért mindenkit: iskolaigazgatót, felkészítő tanárt, szülőt, vendéget és rokonszenvezőt, hogy saját ismeretségi körében terjessze, népszerűsítse a magyar rovásírást, gyűjtsön támogatókat (magánadakozót, vállalkozót stb.), akik kisebb-nagyobb összeggel vagy természetben (díj, könyv, frissítő, gyümölcs) hozzájárulnak a rendezvénnyel kapcsolatos helyi kiadások térítéséhez. Köszönjük a megértést, a segítő szándékot, a tettrekészséget! A támogatók felajánlásaikkal elsősorban a helyi szervezők munkáját segítik. 

XI. Végül

Valamennyi, a rovásírás-vetélkedőre jelentkezett tanulót, diákot, a kíséretükben levő felnőttet szeretettel várunk a körzeti döntők helyszínére. Legyen ez a nap a magyarságukhoz ragaszkodók, magyarságukért cselekedni, áldozatot is hozni tudók ünnepnapja! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt a sikerért, érezzük jól magunkat a felvidéki rovásírók sokasodó közösségében, s ne csak a továbbjutók érezzék magukat nyertesnek, hanem valamennyien!

 

Ipolybalog, 2017. Szelek havának (április) 6. napján

Palócmagyari szeretettel

Z. Urbán Aladár
elnök, Palóc Társaság

Média

Utoljára frissítve:2017. szelek hava 21.